วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ (สายหนองแลน) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.คำเนียม กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ (สายหนองอีกว่าง - ห้วยยาง) ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.คำเนียม กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2567
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๓๕๓ ศรีสะเกษ (ปั้มน้ำ/กรอบไฟไซเรน/ระบบแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลคำเนียม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลคำเนียม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการรถขนส่งผู้โดยสาร (รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น) สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ผู้แทนภาคประชาชนและผู้นำชุมชนตำบลคำเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ- ๘๔๘๓ ศรีสะเกษ (เปลี่ยนสปริงเกียร์/เติมน้ำยาแอร์/เปลี่ยนมือเปิดฝาท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง