องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
สภาอบต.

นายธานี บัวหอม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
086-2518743

นายบุญพิง บุญเหล้า
นางสาวภัควรินทร์   วุฒิวิทยาสิทธิ์
รองประธานสภา อบต.คำเนียม

เลขานุการฯ สภา อบต.คำเนียม
093-4329470
โทร. 098-8924923
นางฉวี งามแสง
นายบุญพิง บุญเหล้า
นายธานี บัวหอม 
นางพิศมร พันธ์วิไล
สมาชิกสภา อบต.ม.1 สมาชิกสภา อบต.ม.2 สมาชิกสภา อบต.ม.3 สมาชิกสภา อบต.ม.4
061-1086484 093-4329470 086-2518743 093-4719020
นายอภิชัย สติปัน นายสมพงษ์ ผิวนวล นายพิมล สมงาม นายธนานันท์ นนทา
สมาชิกสภา อบต.ม.5 สมาชิกสภา อบต.ม.6 สมาชิกสภา อบต.ม.7 สมาชิกสภา อบต.ม.8
098-115823 096-3813401 090-4061790 061-0389660


นายไชยยงค์ แก้วลา นายอภิสิทธิ์ สายสงค์

สมาชิกสภา อบต.ม.9 สมาชิกสภา อบต.ม.10

092-4931214 095-2125474