องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
สำนักงานปลัด
นางสาวรุจีพัชร์  พันธ์วิไล

หัวหน้าสำนักปลัด
นายบุญสงฆ์  พรมแผน นางสาววริยา    ผลสุข นายทศเนตร  เพียรสุขเวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเกษตร
นางสาวอริสา   คูณทวี นายสมัย ศรีชัย นายสุรชัย    บัวหอม
เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์
นายถาวร  ชาภักดี นางทัศวรรณ  สีหาบุตร นายธานินทร์ แผลงงาม
นักการภารโรง คนงานทั่วไป ยาม


นายพิพัฒน์พร พันธ์วิไล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ