องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
กองคลัง
นางศิริพร  สุขอ้วน

ผอ.กองคลัง

นางสาวอรทัย  สังฆพงษ์ นายบวรพล  สิทธิสวนจิก -ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้