องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
กองช่าง
 นายสิทธิชาติ สุขอ้วน

ผอ.กองช่าง

นายเอนก   ไชยนุประภา
นายบุญประคอง  จักรคำ
นายช่างโยธา
นายช่างโยธานายทวีศักดิ์  คำเพราะ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า