องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวภัควรินทร์  วุฒิวิทยาสิทธิ์

ปลัด อบต.คำเนียม

โทร. 098-8924923

นางสาวเพ็ชรินทร์  นวลศิริ
นางสาวรัชนีกร  พันธ์วิไล
รองปลัด อบต.คำเนียม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
0933399865
0862554274
นางสาวรุจีพัชร์  พันธ์วิไล นางยุพิน  นนท์ใส นางศิริพร  สุขอ้วน
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 085-4698265 โทร 081-3892435 โทร. 086-4871459นายสิทธิชาติ สุขอ้วน

นางปรียาพร  บุตรประโคน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 086-4516676

โทร. 087-8719262