องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางยุพิน  นนท์ใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรมนายชวลิต พันธ์วิไล

นักวิชาการศึกษา
นางสมจิตร  สุทธวงค์ นางสำเนียง  ทองงาม นางเตือนใจ  เบ้าน้อย
ครู ศพด.วัดสุวรรณาราม ครู ศพด.วัดนางกว่าง ครู ศพด.วัดหนองทามใหญ่
นายสุวัฒน์   ศรีสุธรรม นางสาวภัทรวดี  กิ่งผา นางกัญญาภัค  กิ่งคูณ
ผู้ช่วยครูฯ ศพด.วัดหนองทามใหญ่ ผู้ช่วยครูฯ ศพด.วัดสุวรรรณาราม ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ อบต.คำเนียม