องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม
นางปรียาพร  บุตรประโคน

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายทรงศักดิ์  หงษ์อินทร์
นางพรรณิภา  ยอดยาน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน