องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 มี.ค. 2567 ]2
2 รายงานการเงินประจำปีและผลการตวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ( ปี 2567) [ 10 ม.ค. 2567 ]5
3 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 [ 5 ธ.ค. 2566 ]2
4 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ (สายบ้านหนองทามน้อย - ไปบ้านหนองทามใหญ่) ช่วงที่ ๒ [ 1 ธ.ค. 2566 ]9
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. 44-013 สายจากบ้านหนองทามน้อย (ตำบลคำเนียม) - ไปบ้านโพธิ์ลังกา (ตำบลยาง) [ 10 ก.พ. 2566 ]51
6 คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 8 ธ.ค. 2565 ]1
7 รายงานการประชุมสภา อบต.คำเนียม พ.ศ.2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]25
8 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]1
9 แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2566-2570 [ 5 ก.ย. 2565 ]28
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 9 พ.ค. 2565 ]120
11 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]29
12 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 4 ม.ค. 2565 ]29
13 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 4 ม.ค. 2565 ]25
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]27
15 แผนการใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]117
16 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]115
17 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2564 ]119
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) [ 25 ต.ค. 2564 ]193
19 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]109
20 ข้อบัญญัติ อบต.คำเนียม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 [ 5 ต.ค. 2564 ]109
 
หน้า 1|2