องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ :www.kamnaim.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง ( สป.) [ 6 พ.ย. 2566 ]6
2 คู่มือการแนวทางการจัดทำงบประมาณ (สป.) [ 6 พ.ย. 2566 ]3
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ( สป.) [ 6 พ.ย. 2566 ]3
4 คู่มือการปฏฺบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (กองคลัง) [ 6 พ.ย. 2566 ]3
5 คู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) [ 6 พ.ย. 2566 ]3
6 แผนผังแสดงขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]92
7 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัมนาสามปี [ 10 ก.ค. 2563 ]141
8 ขั้นตอนและกระบวนการเบิกจ่ายเงิน [ 10 ก.ค. 2563 ]154
9 ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]156
10 แผนและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 10 ก.ค. 2563 ]151